บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีต้อนรับ
 • มาตรฐานการจัดการ

  ISO14001:2015

 • เอกสารถูกต้อง

  ตามกฎหมาย 100%

 • (+66) 2-026-6547

  sscoil002@gmail.com

การรับกำจัดของเสียไม่ถูกต้อง ส่งผลอย่างไร? - SSC Oil Co., Ltd.

  • Home
  • Thai
  • การรับกำจัดของเสียไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

การรับกำจัดของเสียไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

สารพิษจากกากของเสียอุตสาหกรรม หากการรับกำจัดของเสียไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างมากมาย ซึ่งสามารถสรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้

 • ผลกระทบต่อแหล่งน้ำผิวดิน

เนื่องจากแหล่งน้ำผิวดินมักจะเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม ซึ่งถึงแม้ว่าจะผ่านกระกวนการ รับกำจัด บำบัดของเสียแล้ว หากทำอย่างไม่ถูกต้องก็จะเกิดมลพิษ สารตกค้างหลงเหลืออยู่ ซึ่งการปนเปื้อนของสารพิษ ของเสียจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยในระยะยาวได้

ผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน

เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ดินจะสามารถดูดซับสารมลพิษที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้ดี ทำให้สารพิษสะสมอยู่ในดินมากขึ้น และส่งผลไปถึงน้ำใต้ดิน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชบริเวณนั้น ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดกฎหมายใหม่ โดยที่โรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิดต้องทำการขุดบ่อ และทำการตรวจ น้ำใต้ดิน ว่ามีการปนเปื้อนของสารอันตรายหรือไม่

ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ

ซึ่งมลพิษที่ระบายออกสู่อากาศถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือสารมลพิษที่เป็นอนุภาคเช่นฝุ่นละออง และ สารมลพิษที่เป็นก๊าซ เช่น กลิ่นจากการระบายก๊าซเสียออกจากปล่องควัน, กลิ่นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย มลพิษทางอากาศทำให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งต่างๆ ได้มากมายนอกเหนือจากสุขภาพอนามัยของมนุษย์แล้ว ยังเป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ ทำให้วัสดุเสียหาย เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา

การจัดการกากอุตสาหกรรม กำจัดของเสีย กำจัดน้ำมัน ให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้น ถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งของผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator, WG) ผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรม (Waste Transporter, WT) และผู้รับบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor, WP) ที่ต้องรับผิดชอบและต้องปฏิบัติตามกฎหมายร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศ อย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ตำราระบบจัดการมลพิษ กากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับกำจัดของเสียอย่างไม่ถูกต้อง

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีมาตรการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม รวมถึง น้ำใต้ดิน ตรวจสอบอากาศ ความร้อน แสง ตามมาตรฐานกรมโรงงานอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกๆปี บริษัทฯ ยินดีให้บริการ รับกำจัดน้ำมัน ใช้แล้วทุกชนิด รับซื้อน้ำมัน เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันปนเปื้อน น้ำมันไฮดรอลิค กากน้ำมัน จารบีใช้แล้ว น้ำมันปนน้ำ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อเย็น น้ำมันเสียอื่นๆ

บริษัทฯ มีใบอนุญาตประเภทที่ 106 ถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกิจการ ทำน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว มาตรฐานการจัดการสิ่งแล้วล้อม ISO14001:2015 ได้รับการไว้วางใจจากบริษัทฯชั้นนำทั่วประเทศ

สามารถเข้าไปดูใบอนุญาต หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thailandwastemanagement.com/

โทร. 082-215-0550