บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีต้อนรับ
 • มาตรฐานการจัดการ

  ISO14001:2015

 • เอกสารถูกต้อง

  ตามกฎหมาย 100%

 • 082-215-0550

  sscoil002@gmail.com

หลักการจัดการของเสีย 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) - SSC Oil Co., Ltd.

  • Home
  • 3Rs
  • หลักการจัดการของเสีย 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)
หลักการจัดการของเสีย 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)

การจัดการของเสีย กากอุตสาหกรรม น้ำมันปนเปื้อนโดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)

หลักการจัดการของเสีย แบบ 3Rs เป็นหลักการที่คิดค้นขึ้นเพื่อลดปริมาณของเสีย ลดปริมาณก่อกำเนิด ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างกระบวนการจนไปถึงปลายทาง ซึ่งประกอบไปด้วย

Reduce คือ การลดของเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ลดการใช้ของสิ้นเปลือง หรือ ใช้ของให้ประหยัดมากที่สุด เพื่อลดปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น ไม่ก่อให้เกิดตั้งแต่เริ่ม

Reuse คือ การนำของเสียที่เกิดขึ้น นำกลับไปใช้ซ้ำ โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการเปลี่ยนสภาพ ทำให้ลดการก่อเกิดของขยะประเภทต่างๆ

Recycle คือ การนำของเสียไปเปลี่ยนสภาพ ผ่านกระบวนการต่างๆ และกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยวิธีอื่นๆ

กากขั้นสุดท้ายที่ไม่สามารถใช้ได้จากกระบวนการ 3Rs แล้ว ก็จะถูกส่งไปบำบัด (Treatment) และ กำจัดของเสีย (Disposal) อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่การที่โรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสียได้อาศัยหลักการ 3Rs แล้ว ของเสียที่เกิดขึ้น จะมีปริมาณลดลงมาก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารจัดการของเสีย ลดลง ลดต้นทุนการผลิต ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดข้อร้องเรียนและได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิธีการจัดการกากอุตสาหกรรม รหัสวิธีการจัดการ และ รหัสย่อยของวิธีการจัดการ ที่สอดคล้องกับหลักการ 3Rs มีดังนี้

ประเภท 01 การคัดแยก

 • รหัสย่อย 011 การคัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ

ประเภท 03 การกลับมาใช้ซ้ำ  

 • รหัสย่อย 033 การส่งกลับผู้ขายเพื่อนำกลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ
 • รหัสย่อย 039 การนำกลับมาไปใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่นๆ

ประเภท 04 การนำกลับมาใช้ ประโยชน์อีก

 • รหัสย่อย 041 การใช้เชื้อเพลิงทดแทน
 • รหัสย่อย 042 การใช้เป็นเชื้อเพลิงผสม
 • รหัสย่อย 043 การเผาเพื่อเอาพลังงาน
 • รหัสย่อย 044 เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซิเมนต์
 • รหัสย่อย 049 การนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ

ประเภท 05 การนำกลับมาคืนมาใหม่

 • รหัสย่อย 051 การนำเข้ากระบวนการนำสารตัวทำละลายกลับมาใหม่
 • รหัสย่อย 052 การนำเข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่
 • รหัสย่อย 053 การนำเข้ากระบวนการคืนสภาพกรดด่าง
 • รหัสย่อย 054 การเข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา
 • รหัสย่อย 059 การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่นๆ

ประเภท 08 การจัดการด้วยวิธีอื่นๆ

 • รหัสย่อย 082 การนำไปถมที่
 • รหัสย่อย 083 การทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
 • รหัสย่อย 084 การทำอาหารสัตว์

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก ตำราระบบจัดการมลพิษ กากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับกำจัดของเสียอย่างไม่ถูกต้อง

ในส่วนของกระบวนการรีไซเคิลน้ำมันของทางบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด นั้น จะใช้รหัสกำจัดของเสียเป็น 049 การนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งลูกค้า สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 082-215-0550

เว็บไซต์ https://www.thailandwastemanagement.com/

Email: sscoil002@gmail.com

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษารับกำจัดของเสีย รับกำจัดน้ำมัน และประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Top