การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม – SSC OIL CO., LTD.

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW เป็นประจำทุกปี


ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและพัฒนาอย่างยั่งยืน

สอดคล้องตามหลักวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งนี้ นอกเหนือจากวิสัยทัศน์ในส่วนของการช่วยชาติประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯได้ดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมได้เป็นประจำทุกปีในรูปแบบต่างๆ เช่น บริจาคเงินพัฒนาวัดในพื้นที่, แจกทุนการศึกษาและประกันชีวิตให้แก่นักเรียน, สร้างประปาชุมชน,สนับสนุนชุมชน ในด้านเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค  เป็นต้น

และยังมีแนวโน้มที่จะสร้างแผนพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในส่วนของทรัพยากรมนุษย์ ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาองค์กร ซึ่งจะต่อยอดไปสู่การบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เพราะฉะนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้มีกิจกรรมฝึกอบรม เพิ่มความรู้ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกท่านอย่างต่อเนื่อง อาทิ ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน, แบรมเรื่องการทำงานในพื้นที่อับอากาศ, อบรมเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน, อบรมรับมือในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น

อีกทั้งยังมีการให้สวัสดิการที่เหมาะสมกับบุคลากรในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่พนักงานทุกท่าน ให้มีแรงผลักดันในการทำงานเพื่อองค์กรต่อไปในอนาคต