กากอุตสาหกรรม
กากอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วคืออะไร?

กากอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วคืออะไร? กากอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ ของเสียหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบำบัดมลพิษ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมถึงการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างหรือจากการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้งกากตะกอนจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้รวมถึงของเสียอันตรายที่เกิดจากอาคารสำนักงานและที่พักคนงานที่อยู่ภายในบริเวณโรงงาน โดยจำแนกออกเป็น 2 [...]

โรงงานบำบัดของเสีย
การรับกำจัดของเสียไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

การรับกำจัดของเสียไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร? สารพิษจากกากของเสียอุตสาหกรรม หากการรับกำจัดของเสียไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างมากมาย ซึ่งสามารถสรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้ ผลกระทบต่อแหล่งน้ำผิวดิน เนื่องจากแหล่งน้ำผิวดินมักจะเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม ซึ่งถึงแม้ว่าจะผ่านกระกวนการ รับกำจัด บำบัดของเสียแล้ว หากทำอย่างไม่ถูกต้องก็จะเกิดมลพิษ สารตกค้างหลงเหลืออยู่ ซึ่งการปนเปื้อนของสารพิษ ของเสียจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยในระยะยาวได้ [...]