กากอุตสาหกรรม
กากอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วคืออะไร?

กากอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วคืออะไร? กากอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ ของเสียหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบำบัดมลพิษ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมถึงการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างหรือจากการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้งกากตะกอนจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้รวมถึงของเสียอันตรายที่เกิดจากอาคารสำนักงานและที่พักคนงานที่อยู่ภายในบริเวณโรงงาน โดยจำแนกออกเป็น 2 [...]