BCG Model คืออะไร? ทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญ - SSC OIL CO., LTD.

BCG Model คืออะไร

BCG Model คืออะไร?

BCG Model คือ แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกันทั้ง 3 มิติ ได้แก่

 1. เศรษฐกิจชีวภาพ : Bioeconomy คือ ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
 2. เศรษฐกิจหมุนเวียน : Circular Economy คือการคำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
 3. เศรษฐกิจสีเขียว : Green Economyคือ การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

BCG Model มีความสำคัญอย่างไรกับการดำเนินงานของรัฐบาล ?

BCG Model มีผลต่อการดำเนินงานของรัฐบาล โดยรัฐบาลได้นำหลักแนวคิด BCG Model มาพัฒนาประเทศโดยวางกรอบแนวคิด ไทยแลนด์ 4.0 คือ ความก้าวหน้าล้ำยุค และทันสมัย แต่ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วม แต่ บีซีจี โมเดล เราจะไม่ทิ้งคนส่วนใหญ่ และจะสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกคน เมื่อสร้างความเข้มแข็งแล้ว โอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 แบบภาพรวมทั้งประเทศก็จะมีมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น บีซีจี โมเดล คือสิ่งที่จะทำให้เรากลายเป็นไทยแลนด์ 4.0  BCG Model จะเป็นกลไกที่มีศักยภาพสูงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศอย่างทั่วถึง สามารถกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันสามารถสร้างให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในบางสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน BCG Model

 1. การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยเล็งเห็นถึงการลงทุนจากต่างชาติเพื่อให้เศษฐกิจภายในประเทศเติบโต
 2. ลดความเหลื่อมล้ำด้วยการกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน
 3. ยกระดับผู้ประกอบการอาหารของไทยขึ้นเป็นผู้ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบการประกอบอาหารต่างๆ
 4. อุตสาหกรรมชีวภาพ การผลิตยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ วัสดุชีวภาพ มีความเข้มแข็งทางการตลาด มีศักยภาพในการส่งออก เป็นแหล่งจ้างงานทักษะสูงและรายได้สูง
 5. ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อก้าวเข้าสู่ผู้นำทางการท่องเที่ยวของเอเชียแปซิฟิก
 6. การลดการใช้ทรัพยากรลงจากเดิม ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ

BCG Model กับการประยุกต์ใช้ภายในองค์กร (บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด)

 1. ด้านเศรษฐกิจ บริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งบริษัทได้นำแนวคิดเรื่อง BCG Model มาใช้เพื่อจะช่วยลดภาวการณ์ทำงาน และการว่างงานและเกิดสมดุลงาน และทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด
 2. ด้านพลังงาน ปัจจุบัน บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้ทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตและเป็นการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติโดยไม่ก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์พลังงาน
 3. ด้านสุขภาพ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรภายในองค์กรและมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพที่ดีมีผลต่อการทำงาน จึงได้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานเสมอ   และบริษัทได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงาน
 4. ด้านความยั่งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการลงทุนภายในองค์กร เมื่อนำแนวคิด BCG Model มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร จะสามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างมหาศาล อีกทั้งยังสามารถลดมลพิษที่เกิดขึ้นภายในองค์กร สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคง และยั่งยืน

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด เรายืดหลักการทำธุรกิจตามหลัก BCG Model ซึ่งเรามุ่งมั่นพัฒนาบริษัทของเราก้าวสู่ความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ซึ่งหากคุณสนใจบริการรับกำจัดของเสีย รับกำจัดน้ำมันของเรา SSC OIL ท่านสามารถติดต่อให้ทางทีมงานเข้าไปประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โทร. (+66) 2-026-6547

Email: sale@thailandwastemanagement.com

สนใจบริการกำจัดของเสีย น้ำมัน กากอุตสาหกรรมฯ  ต้องการออดิทโรงงาน ยินดีให้คำปรึกษา

โทร 020266547 สอบถามผ่าน Line : @SSCOIL

หลายคนยังสนใจบทความน่ารู้เพิ่มเติม

ป้ายกำกับ :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *