โรงงานบำบัดของเสีย
การรับกำจัดของเสียไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

การรับกำจัดของเสียไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร? สารพิษจากกากของเสียอุตสาหกรรม หากการรับกำจัดของเสียไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างมากมาย ซึ่งสามารถสรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้ ผลกระทบต่อแหล่งน้ำผิวดิน เนื่องจากแหล่งน้ำผิวดินมักจะเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม ซึ่งถึงแม้ว่าจะผ่านกระกวนการ รับกำจัด บำบัดของเสียแล้ว หากทำอย่างไม่ถูกต้องก็จะเกิดมลพิษ สารตกค้างหลงเหลืออยู่ ซึ่งการปนเปื้อนของสารพิษ ของเสียจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยในระยะยาวได้ [...]