อนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) คืออะไร? - SSC OIL CO., LTD.

อนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) คืออะไร?

อนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) เป็นอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามพรมแดนทั้งการนำเข้าของเสียอันตราย การส่งออกของเสียอันตราย และการกำจัดของเสียอันตราย เพื่อป้องกันการลักลอบนำของเสียอันตรายไปทิ้งหรือการกำจัดที่ไม่ถูกวิธี                   

ซึ่งอนุสัญญาบาเซล ได้ลงนามเข้าร่วมภาคีตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2533 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2535 ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมอนุสัญญาบาเซล ทั้งหมด 187 ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)

ประเทศไทย เข้าร่วมอนุสัญญาบาเซลเมื่อไร?

โดยประเทศไทยลงนามสัตยาบันในอนุสัญญาบาเซล เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 และ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541

โดยคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้กรมควบคุมมลพิษเป็น “ศูนย์ประสานงาน” ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการดําเนินงานตาม ข้อบัญญัติของอนุสัญญาบาเซล และได้แต่งตั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น (หน่วยงานผู้มีอำนาจ) ทำหน้าที่พิจารณาคําขออนุญาตนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านแดนของของเสียอันตราย และกำหนดมาตรการทางด้านกฎหมายภายในประเทศเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและควบคุมการนําเข้า ส่งออกของเสียอันตรายให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของอนุสัญญาบาเซล 

นอกจากนี้ได้แต่งตั้งหน่วยงานสนับสนุน อาทิกรมศุลกากร กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามข้อกำหนดของอนุสัญญาบาเซล

คณะอนุกรรมการ อนุสัญญาบาเซลมีใครบ้าง

นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งกลไกและเครือข่ายการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล  ผ่านคณะอนุกรรมการ อนุสัญญาบาเซล ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นประธานอนุกรรมการฯ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษและอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะศูนย์ประสานงานและหน่วยงานผู้มีอำนาจ  เป็นรองประธานอนุกรรมการฯ คนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลำดับ ผู้แทนจากหน่วยงานสนับสนุนและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 13 หน่วยงานผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่เลขานุการร่วม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ อาทิพิจารณากำหนดระบบ กลไกและมาตรการทางด้านกฎหมายและ วิชาการเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล รวมถึงเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการอนุญาตเคลื่อนย้ายของเสีย อันตรายและกากของเสียอื่นๆ เข้ามาในราชอาณาจักรและออกไปนอกราชอาณาจักร

วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาบาเซล

  1. ลดการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนให้เหลือน้อยที่สุดโดยการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  2. บําบัดและกําจัดของเสียอันตรายใกล้กับแหล่งกำเนิดมากเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  3. ลดการก่อกำเนิดของเสียอันตรายทั้งในเชิงปริมาณและความเป็นอันตราย

 

 

 

ด้วยมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015  บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีให้บริการ รับกำจัดน้ำมัน ใช้แล้วทุกชนิด รับซื้อน้ำมัน เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันปนเปื้อน น้ำมันไฮดรอลิค กากน้ำมัน จารบีใช้แล้ว น้ำมันปนน้ำ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อเย็น น้ำมันเสียอื่นๆ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถเข้าไปดูใบอนุญาต หรือ ผลงานที่ผ่านมาได้ที่ https://www.thailandwastemanagement.com/

โทร. (+66) 2-026-6547

Email: sscoil002@gmail.com

ป้ายกำกับ :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *