อนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) คืออะไร? - SSC OIL CO., LTD.

อนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) คืออะไร?

อนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) เป็นอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามพรมแดนทั้งการนำเข้าของเสียอันตราย การส่งออกของเสียอันตราย และการกำจัดของเสียอันตราย เพื่อป้องกันการลักลอบนำของเสียอันตรายไปทิ้งหรือการกำจัดที่ไม่ถูกวิธี                   

ซึ่งอนุสัญญาบาเซล ได้ลงนามเข้าร่วมภาคีตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2533 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2535 ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมอนุสัญญาบาเซล ทั้งหมด 187 ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)

ประเทศไทย เข้าร่วมอนุสัญญาบาเซลเมื่อไร?

โดยประเทศไทยลงนามสัตยาบันในอนุสัญญาบาเซล เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 และ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541

โดยคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้กรมควบคุมมลพิษเป็น “ศูนย์ประสานงาน” ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการดําเนินงานตาม ข้อบัญญัติของอนุสัญญาบาเซล และได้แต่งตั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น (หน่วยงานผู้มีอำนาจ) ทำหน้าที่พิจารณาคําขออนุญาตนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านแดนของของเสียอันตราย และกำหนดมาตรการทางด้านกฎหมายภายในประเทศเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและควบคุมการนําเข้า ส่งออกของเสียอันตรายให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของอนุสัญญาบาเซล 

นอกจากนี้ได้แต่งตั้งหน่วยงานสนับสนุน อาทิกรมศุลกากร กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามข้อกำหนดของอนุสัญญาบาเซล

คณะอนุกรรมการ อนุสัญญาบาเซลมีใครบ้าง

นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งกลไกและเครือข่ายการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล  ผ่านคณะอนุกรรมการ อนุสัญญาบาเซล ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นประธานอนุกรรมการฯ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษและอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะศูนย์ประสานงานและหน่วยงานผู้มีอำนาจ  เป็นรองประธานอนุกรรมการฯ คนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลำดับ ผู้แทนจากหน่วยงานสนับสนุนและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 13 หน่วยงานผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่เลขานุการร่วม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ อาทิพิจารณากำหนดระบบ กลไกและมาตรการทางด้านกฎหมายและ วิชาการเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล รวมถึงเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการอนุญาตเคลื่อนย้ายของเสีย อันตรายและกากของเสียอื่นๆ เข้ามาในราชอาณาจักรและออกไปนอกราชอาณาจักร

วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาบาเซล

  1. ลดการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนให้เหลือน้อยที่สุดโดยการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  2. บําบัดและกําจัดของเสียอันตรายใกล้กับแหล่งกำเนิดมากเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  3. ลดการก่อกำเนิดของเสียอันตรายทั้งในเชิงปริมาณและความเป็นอันตราย

 

 

 

with environmental management standards ISO14001:2015 SSC Oil Co., Ltd. is happy to serve you. get rid of oil used all kinds Buying oil such as engine oil, fuel oil, contaminated oil Hydraulic oil, waste oil, used grease, oil mixed with water, lubricating oil coolant oil other waste oil With more than 20 years of experience, we have a team ready to give advice and estimate prices free of charge.

You can view licenses or past works at https://www.thailandwastemanagement.com/

phone. (+66) 2-026-6547

Email: sscoil002@gmail.com

Tags :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *