กากอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วคืออะไร? - SSC OIL CO., LTD.

กากอุตสาหกรรม

กากอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วคืออะไร?

กากอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ ของเสียหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบำบัดมลพิษ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมถึงการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างหรือจากการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้งกากตะกอนจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้รวมถึงของเสียอันตรายที่เกิดจากอาคารสำนักงานและที่พักคนงานที่อยู่ภายในบริเวณโรงงาน

โดยจำแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กากของเสียอุตสาหกรรมอันตราย (Hazardous Waste) และ กากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste)

กากของเสียอุตสาหกรรมอันตราย (Hazardous Waste) คืออะไร?

กากของเสียอุตสาหกรรมอันตราย (Hazardous Waste) คือ ของเสียที่ไม่ใช้แล้วซึ่งมีองค์ประกอบของสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือ สารเคมีอันตรายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ต้องมีการกำจัดอย่างถูกวิธีและมีการแจ้งรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น

  • สารไวไฟ เช่น น้ำมันเตา กากตะกอนน้ำมัน น้ำมันปนเปื้อนและน้ำมันประเภทต่างๆ
  • สารที่เกิดปฏิกริยาได้ง่ายหรือสารออกซิไดซ์ เช่น กากปูนขาว ของเสียที่เป็นตัวทำละลายอินทรีย์
  • สารกัดกร่อน เช่น กรดเกลือ น้ำมันปนเปื้อนกรด โซดาไฟ และกรดจำพวกต่างๆ ที่เสื่อมสภาพ
  • สารพิษ เช่น สีย้อมที่มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ และของเสียที่มีองค์ประกอบซัลไฟล์สารต่างๆที่มีองค์ประกอบของสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

กากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste) คืออะไร?

กากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste) คือ ของเสียที่ไม่มีสารเคมีเจือปนหรือสารที่เป็นอันตราย และเมื่อมีการจัดการกากอุตสาหกรรมจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการฝั่งกลบ และกระบวนการต่างๆตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด เช่น

  • วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ใช้ระยะเวลาสั้น เช่น ขี้เลื่อย กากผลไม้ กระดาษ เป็นต้น
  • วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ใช้ระยะเวลานาน เช่น เศษบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ซึ่งพาสติกชนิดนี้มีองประกอบของพืชเป็นองค์ประกอบหลัก 80 %

รหัส 3 หลักของ วิธีการบำบัด/กำจัด กากอุตสาหกรรม

 • 011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
 • 021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ
 • 031 เป็นวัตถุดิบทดแทน
 • 032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด
 • 033 ส่งกลับผู้ขายเพื่อนำกลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ
 • 039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่นๆ
 • 041 เชื้อเพลิงทดแทน
 • 042 เชื้อเพลิงผสม
 • 044 เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์
 • 049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
 • 051 เข้ากระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่
 • 052 เข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่
 • 053 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง
 • 054 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา
 • 059 นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่นๆกลับคืนมาใหม่
 • 061 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ
 • 062 บำบัดด้วยวิธีทางเคมี
 • 063 บำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ
 • 064 บำบัดด้วยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์
 • 065 บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ
 • 066 เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม
 • 067 ปรับเสถียรภาพด้วยวิธีทางเคมี
 • 068 ปรับเสถียรภาพ/ตรึงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ Pozzolanic
 • 069 วิธีบำบัดอื่นๆ เพื่อลดค่าความเป็นอันตราย
 • 071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล
 • 072 ฝังกลบอย่างปลอดภัย
 • 073 ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทำการปรับเสถียรภาพและทำเป็นก่อนแข็งแล้ว
 • 074 เผาทำลายในเตาเผาขยะทั่วไป
 • 075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย
 • 076 เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์
 • 077 อัดฉีดลงบ่อใต้ดิน หรือชั้นดินใต้ทะเล แนบเอกสารอนุญาตจากหน่วยงานอื่น
 • 079 กำจัดด้วยวิธีอื่นๆ
 • 081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ
 • 082 ถมทะเลหรือที่ลุ่ม เฉพาะของเสียที่ไม่อันตรายเท่านั้น
 • 083 หมักทำปุ๋ย หรือเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
 • 084 ทำอาหารสัตว์ เฉพาะของเสียที่ไม่อันตรายเท่านั้น

ป้ายกำกับ :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *