EIA (Environmental Impact Assessment) คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ - SSC OIL CO., LTD.

EIA คืออะไร

EIA (Environmental Impact Assessment) คืออะไร?

EIA (Environmental Impact Assessment) คือ การใช้หลักทางวิชาการในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินโครงการหรือกิจการต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมทางสังคม ชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข ผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนิน โดยจุดประสงค์หลักของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการป้องกันเชิงลบที่อาจเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความยั่งยืน

ขั้นตอนการทำ EIA มีอะไรบ้าง?

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแลดล้อม (EIA : Environmental Impact Assessment)

 1. ประเมินโครงการที่จัดสร้าง หรือ กิจการที่จัดสร้าง
 2. จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
 3. ทำการพิจารณารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
 4. ติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการและหามาตรการป้องกันแก้ไขก่อนการเกิดผลกระทบ

โครงการที่ต้องทำ EIA มีประเภทไหนบ้าง?

โครงการหรือกิจการที่ต้องทำ EIA จำแนกได้ 35 ประเภท ดังนี้

 1. การทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 2. การพัฒนาปิโตรเลียม (สำรวจโดยวิธีการขุดเจาะสำรวจ/ผลิต)
 3. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี
 4. อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
 5. อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
 6. ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ
 7. นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกันหรือการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
 8. อุตสาหกรรมคลอ-แอลคาไลน์ (Chlor-alkaline industry) ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต
 9. อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต์
 10. อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ
 11. อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี
 12. อุตสาหกรรมที่ผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารทที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยใช้กระบวนการทางเคมี
 13. อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาล
 14. อุตสาหกรรมเหล็ก หรือ เหล็กกล้า
 15. อุตสาหกรรมถลุงเหล็กหรือหลอมโลหะ (ซึ่งมิใช่อุตสาหกรรมเหล็ก หรือ เหล็กกล้า)
 16. อุตสาหกรรมกลั่นสุรา แอลกอฮอล์ เบียร์และไวน์
 17. โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
 18. โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
 19. ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ตัดผ่านพื้นที่ที่กำหนด
 20. ระบบการทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ
 21. ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง (รถไฟ รถไฟฟ้า)
 22. การถมที่ดินในทะเลเพื่อการสร้างพื้นที่ผิวดินในทะเล
 23. การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือเขตทางทะเล
 24. ท่าเทียบเรือรบ เรือขนส่งสินค้า
 25. ท่าเทียบเรือสำราญ
 26. โครงการระบบขนส่งทางอากาศ สนามบินพาณิชย์
 27. อาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 28. อาคารที่อยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 29. การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
 30. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
 31. โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
 32. โครงการการทำชลประทาน
 33. การผันน้ำข้ามลุ่มน้ำ
 34. โครงการประตูระบายน้ำในแม่น้ำสายหลัก
 35. โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีให้บริการ รับกำจัดน้ำมันใช้แล้วทุกชนิด ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมทุกชนิด ติดต่อ โทร. (+66) 2-026-6547 Email: sscoil002@gmail.com

ป้ายกำกับ :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *