กอ.1 และ กอ.2 คืออะไร - SSC OIL CO., LTD.

กอ.1 กอ.2

หนังสือสัญญา กอ.1 และ เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form) แบบ กอ.2 คืออะไร

หนังสือสัญญา กอ.1 คืออะไร?

กอ.1 คือ หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -Liability เมื่อมีการขนสิ่งปฏิกูลและกำจัดสิ่งปฏิกูล

ผู้จัดหนังสือสัญญา กอ.1 : ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator) / ผู้รับกำจัด (Waste Processor)

ระยะเวลาที่ระบุในเอกสาร กอ.1: สอดคล้องตามแบบคำขออนุญาตนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ซึ่งดำเนินการขออนุญาตตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

ข้อตกลงนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ : ทั้ง 2 ฝ่ายได้อ่านและรับทราบข้อตกลงร่วมกัน จึงลงนามลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) โดยแต่ละคู่ฉบับจะนำส่งให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่

ชุดที่ 1 ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator)

ชุดที่ 2 ผู้รับกำจัด (Waste Processor)

ชุดที่ 3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตัวอย่างเอกสาร กอ.1

แบบ กอ.1

แบบ กอ.1 แบบ กอ.1

 

 เอกสารแสดงการจัดการ : Manifest Form (แบบ กอ.2)

เอกสารแสดงการจัดการ : Manifest Form (แบบ กอ.2) คือ เอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย โดยเอกสารแบบ กอ.2 ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย ต้องเป็นผู้ออกเอกสาร แบบ.กอ.2 และลงนาม (ส่วนที่ 1 ผู้ก่อกำเนิด) เพื่อนำส่งให้แก่ ผู้ขนส่งของเสียอันตรายที่รับการแต่งตั้งจากผู้รับรับกำจัดลงนาม (ส่วนที่ 2 รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) จากนั้นผู้ขนส่งเมื่อขนส่งไปยังผู้รับดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ต้องนำส่งเอกสารแบบ กอ.2 ให้แก่ผู้รับดำเนินการ ลงนาม (ส่วนที่ 3 ผู้รับดำเนินการ) ส่วนย่อยที่ 3/1,3/2,3/3 ตามลำดับ

วันที่ประกาศใช้ Manifest Form (แบบ กอ.2) คือ 1 พฤศจิกายน 2566

ระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสาร (แบบ กอ.2) คือ ระยะเวลา 3 ปี

ตัวอย่างเอกสาร แบบ กอ.2

ผู้มีอำนาจลงนามในส่วนที่ 1 ผู้ก่อกำเนิด ต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท หรือโรงงานผู้ก่อกำเนิดและยื่นการขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบ i-Industry  เพื่อยืนยันการส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ได้ระบุ

แบบ กอ.2 ส่วนที่1

ผู้มีอำนาจลงนามในส่วนที่ 2 รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องเป็นผู้ขนส่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับดำเนินการ เท่านั้น

แบบ กอ.2 ส่วนที่ 2

ผู้มีอำนาจลงนามในส่วนที่ 3 ผู้รับดำเนินการ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบ i-Industry และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับดำเนินการ ให้มีอำนาจ ลงนามในส่วนที่ 3 และ ส่วนย่อยที่ 3/1,3/2,3/3 ตามลำดับ

แบบ กอ.2 ส่วนที่ 3

 

 

 

with environmental management standards ISO14001:2015 SSC Oil Co., Ltd. is happy to serve you. get rid of oil used all kinds Buying oil such as engine oil, fuel oil, contaminated oil Hydraulic oil, waste oil, used grease, oil mixed with water, lubricating oil coolant oil other waste oil With more than 20 years of experience, we have a team ready to give advice and estimate prices free of charge.

You can view licenses or past works at https://www.thailandwastemanagement.com/

phone. (+66) 2-026-6547

Email: sscoil002@gmail.com

สนใจบริการกำจัดของเสีย น้ำมัน กากอุตสาหกรรมฯ  ต้องการออดิทโรงงาน ยินดีให้คำปรึกษา

โทร 020266547 สอบถามผ่าน Line : @SSCOIL

Tags :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *